Vedtaget og godkendt 30.09.86
Ændringer vedtaget og godkendt:
01.11.91 & 20.11.92 & 11.11.94 & 22.09.95 & 26.09.97
Ændringsforslag godkendt på generalforsamling oktober 2003

  § 1  Navn og tilknytningsforhold
1. Foreningens navn er “Dansk Kristelig Sygeplejeforening” (DKS)
2. Foreningens virke omfatter hele Danmark samt Grønland og Færøerne
3. Foreningen er medlem af Nurses Christian Fellowship International (NCFI)

  § 2  Værdigrundlag
1. Foreningen bygger sit arbejde på den kristne tro og det kristne menneskesyn, funderet på Bibelen og den apostolske trosbekendelse
2. Foreningen er et fælleskirkeligt arbejde blandt sundheds- og sygeplejepersonale. Agitation for én kirkeretning er ikke tilladt

  § 3  Formål
1. At medvirke til udvikling af sundheds- og sygeplejefaget ved at synliggøre værdigrundlagets betydning for værdig pleje, for fagets historie,  fagets praksis samt for forskning og teoridannelse

  § 4  Medlemmer 
1. Medlemskab er åbent for alle der udøver eller har udøvet sundheds- og sygepleje med en grunduddannelse på mindst 1 år, dvs.: sundhedsplejersker, sygeplejersker, jordemødre, diakoner (plejelinjen), plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, plejere, social- og sundhedshjælpere, elever og studerende af overnævnte kategorier
2. Foreningen har mulighed for at optage medlemmer som ikke opfylder §4 stk. 1 som støttemedlem. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen

  § 5  Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af  7 (syv) medlemmer samt højst 3 (tre) suppleanter. Medlemmer vælges for en toårig og suppleanter for en etårig periode, alle så vidt muligt med repræsentation fra forskellige landsdele og kirkesamfund
2. Kasserer, redaktør, layout-medarbejder og web-master kan enten være plejepersonale eller ikke-plejepersonale, og vælges eller ansættes i alle tilfælde af bestyrelsen. Kasserer, redaktør og web-master kan, såfremt de ikke i forvejen er medlemmer af bestyrelsen, deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret
3. Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 4 (fire) være sygeplejersker. Af suppleanter skal mindst én være sygeplejerske. Derudover tilstræbes repræsentation af andre faggrupper (jvf.§4 stk.1)
4. To bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen, de øvrige af generalforsamlingen. Kandidatforslag sendes til formanden senest to måneder før generalforsamlingen
5. For at kunne være bestyrelsesmedlem må kandidaten:
5.1 være en personlig kristen
5.2 have et kirkeligt tilhørsforhold
5.3 være indstillet på at arbejde fælleskirkeligt
5.4 være medlem af foreningen
5.5 kunne underskrive bestyrelsesaftalen

Bestyrelsesaftalen indeholder følgende punkter:
Jeg vil arbejde for DKS´s formål
Jeg går ind for DKS´s værdigrundlag
Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og  Helligåndens navn
6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand (der begge skal være sygeplejersker) og medlemmer af stående udvalg
7. Ordinære bestyrelsesmøder afholdes 3 gange årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand og næstformand) er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens / fungerende formands stemme udslaget. Se dog § 10 om vedtægtsændringer
9. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden i valgperioden indtræder en af suppleanterne og fungerer i resten af fratrådtes periode
10. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter underskriver bestyrelsesaftalen ved indtræden i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant der ikke længere er enig i bestyrelsesaftalen må udtræde af bestyrelsen

  § 6  Bestyrelsens funktions- og ansvarsområde
1. Ansvarlig for at foreningens arbejde er i overensstemmelse med værdigrundlag og formål
2. Ansættelse og afskedigelse af lønnede og ulønnede medarbejdere
3. Tilrettelæggelse af fremtidigt arbejde
4. Hovedansvarlig for foreningens forskellige arbejdsgrene
5. Godkendelse af kandidater til bestyrelsen samt medarbejdere
6. Hovedansvarlig for foreningens økonomi
7. Samarbejde med nationale og internationale sundheds- og sygeplejekredse
8. P.R. virksomhed

  § 7  Økonomi
1. Foreningens økonomi dækkes gennem medlemskontingenter, abonnementsindtægter, frivillige gaver, arv o.l.
2. Regnskabet følger kalenderåret, revideres af registreret revisor og offentliggøres i foreningens blad eller udsendes til alle medlemmer og kan rekvireres af alle interesserede

  § 8  Tegning og hæftelse
1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller fungerende formand
2. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser
3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

  § 9  Landsmøde og generalforsamling
1. Der afholdes en gang årlig et landsmøde med generalforsamling. Formålet er at bearbejde aktuelle faglige eller åndelige emner, styrke det kristne fællesskab blandt kolleger og orientere om foreningens arbejde
Der er flg. faste punkter på generalforsamlingens dagsordenen:
a. Valg af ordstyrer og referent
b. Beretning vedrørende forenings arbejde
c. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
d. Valg af bestyrelsesmedlemmer
e. Godkendelse af revisor
f. Indkomne forslag
g. Eventuelt
2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest to måneder før
3. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i foreningens blad eller i en meddelelse udsendt til alle medlemmer, med mindst tre måneders varsel
4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Varsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest én måned før
5. Afstemning på generalforsamlingen foregår skriftligt. Optælling foretages af to af generalforsamlingen udpegede stemmetællere. Stemmeberettiget er  enhver der har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Ethvert DKS-medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt for højst 3 stemmeberettigede. Posterne som bestyrelsesmedlem og suppleant fordeles efter almindelig stemmeflerhed
6. Referat fra generalforsamlingen godkendes af dirigenten og formanden i forening og kan rekvireres af foreningens medlemmer

  § 10  Ændring af vedtægterne
1. Ændring af værdigrundlag og formål kan finde sted når de er behandlet og vedtaget af en enig, fuldtallig bestyrelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst to måneders interval og herefter godkendt på en ordinær / ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for ændringen
2. Øvrige vedtægtsændringer kan ske på ordinær / ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for ændringen

  § 11 Opløsning
1. Foreningen kan kun opløses såfremt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor efter forslagets behandling på to på hinanden følgende generalforsamlinger
2. Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler, efter at en evt. gæld er betalt Sygeplejerskernes Missionsforbund eller danske foreninger med lignende formål som Dansk Kristelig Sygeplejeforening

Medlemmernes siger:

“Min største motivation er at få input hvordan med åndelig omsorg.
Det er så frustrerende det meget markante fysiske og psykiske fokus –
hvordan kan man åbne op for at få åndelig omsorg i sygeplejen.”

Medlemmerne siger:

“Vi har brug for et fællesskab til at definere, hvad det vil sige at være kristen i sygeplejen her og udover verden.”

Medlemmerne siger:

“Overskriften, hvor stress og tro kobles, er spændende. Det er relevant i forhold til egne oplevelser og erfaringer, både på gode og dårlige dage. Frustrationer og kamp i tro, og også styrkes i troen. Der er meget at hente gennem det. ”At have Gud med på arbejde”.

Medlemmerne siger:

“Vi ikke står alene: vi er et helt fællesskab, ikke individualister.”