Vedtægter for

Forum for

Værdig Pleje og Omsorg

Vedtaget og godkendt 30.09.86
Ændringer vedtaget og godkendt:
01.11.91 & 20.11.92 & 11.11.94 & 22.09.95 & 26.09.97 & 10.2003& 17.04.21 & 18.03.2023
Ændringsforslag godkendt på generalforsamling d. 28.10.23 

§ 1 Navn og tilknytningsforhold
1. Forummets navn er ”Forum for Værdig Pleje og Omsorg (FVPO)
2. Forummets virke omfatter hele Danmark samt Grønland og Færøerne
3. Forummet er medlem af Nurses Christian Fellowship International (NCFI)

§ 2 Værdigrundlag
1. Forummet bygger sit arbejde på den kristne tro og det kristne menneskesyn, funderet på
Bibelen og den apostolske trosbekendelse

2. Forummet er et fælleskirkeligt arbejde blandt sundheds- og sygeplejepersonale. Agitation
for én kirkeretning er ikke tilladt

§ 3 Formål
1. At medvirke til udvikling af sundheds- og sygeplejefaget ved at synliggøre værdigrundlagets
betydning for værdig pleje, for fagets historie, fagets praksis samt for forskning og
teoridannelse

§ 4 Medlemmer
1. Medlemskab er åbent for alle der udøver eller har udøvet sundheds- og sygepleje med en
grunduddannelse på mindst 1 år, dvs.: sundhedsplejersker, sygeplejersker, jordemødre,
diakoner (plejelinjen), plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere,
plejere, social- og sundhedshjælpere, elever og studerende af overnævnte kategorier

2. Forummet har mulighed for at optage medlemmer som ikke opfylder §4 stk. 1 som
støttemedlem. Støttemedlemmer har stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 5 Bestyrelsen
1. Forummet ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5(fem) medlemmer samt højst 3
(tre) suppleanter. Hvis det ikke er muligt at opfylde minimumskravet på 5
bestyrelsesmedlemmer, er det op til generalforsamlingen at finde en løsning. Medlemmer
vælges for en toårig og suppleanter for en etårig periode, alle så vidt muligt med
repræsentation fra forskellige landsdele og kirkesamfund

2. Kasserer og andre frivillige og ansatte medarbejdere kan enten være plejepersonale eller
ikke-plejepersonale, og vælges eller ansættes i alle tilfælde af bestyrelsen. Kasserer og
andre frivillige og ansatte medarbejdere kan, såfremt de ikke i forvejen er medlemmer af
bestyrelsen, deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret

3. Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 3 (tre) være sygeplejersker. Af suppleanter skal
mindst én være sygeplejerske. Derudover tilstræbes repræsentation af andre faggrupper
(jvf.§4 stk.1)

4. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at
udpege 2(to) bestyrelsesmedlemmer, som vælges på næste generalforsamling.
Kandidatforslag sendes til formanden senest en måned før generalforsamlingen

5. For at kunne være bestyrelsesmedlem må kandidaten:
5.1 være en personlig kristen
5.2 have et kirkeligt tilhørsforhold
5.3 være indstillet på at arbejde fælleskirkeligt
5.4 være medlem af forummet
5.5 kunne underskrive bestyrelsesaftalen

Bestyrelsesaftalen indeholder følgende punkter:
Jeg vil arbejde for FVPO´s formål
Jeg går ind for FVPO´s værdigrundlag
Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn

6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand (formand skal være sygeplejerske)
og medlemmer af stående udvalg

7. Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt, fortrinsvis online. Ekstraordinære
bestyrelsesmøder kan afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder
det nødvendigt

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand
og næstformand) er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens / fungerende
formands stemme udslaget. Se dog § 10 om vedtægtsændringer

9. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems
fratræden i valgperioden indtræder en af suppleanterne og fungerer i resten af fratrådtes
periode

10. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter underskriver bestyrelsesaftalen ved indtræden i
bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant der ikke længere er enig i
bestyrelsesaftalen, må udtræde af bestyrelsen

§ 6 Bestyrelsens funktions- og ansvarsområde
1. Ansvarlig for at forummets arbejde er i overensstemmelse med værdigrundlag og formål
2. Ansættelse og afskedigelse af lønnede og ulønnede medarbejdere
3. Tilrettelæggelse af fremtidigt arbejde
4. Hovedansvarlig for forummets forskellige arbejdsgrene
5. Godkendelse af kandidater til bestyrelsen samt medarbejdere
6. Hovedansvarlig for forummets økonomi
7. Samarbejde med nationale og internationale sundheds- og sygeplejekredse
8. P.R. virksomhed

§ 7 Økonomi
1. Forummets økonomi dækkes gennem medlemskontingenter, abonnementsindtægter,
frivillige gaver, arv o.l.

2. Regnskabet følger kalenderåret, revideres af registreret revisor og offentliggøres i
forummets blad eller udsendes til alle medlemmer og kan rekvireres af alle interesserede.

§ 8 Tegning og hæftelse
1. Forummet forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller fungerende formand.

2. Formanden kan meddele forummets kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og
betale indgående forpligtelser.

3. Forummet hæfter kun for sine forpligtelser med det forummet til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke forummets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.

§ 9 Landsmøde og generalforsamling
1. Der afholdes en gang årligt et landsmøde med generalforsamling. Formålet er at bearbejde
aktuelle faglige eller åndelige emner, styrke det kristne fællesskab blandt kolleger og
orientere om forummets arbejde.
Der er flg. faste punkter på generalforsamlingens dagsordenen:
a. Valg af ordstyrer og referent
b. Beretning vedrørende forummets arbejde
c. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
d. Valg af bestyrelsesmedlemmer
e. Godkendelse af revisor
f. Indkomne forslag
g. Eventuelt

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest en
måned før.

3. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i forummets
blad eller i en meddelelse udsendt til alle medlemmer, med mindst tre måneders varsel

4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når 1/4 af medlemmerne
fremsætter skriftligt ønske herom eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Varsling af
ekstraordinær generalforsamling skal ske senest én måned før

5. Afstemning på generalforsamlingen foregår skriftligt. Optælling foretages af to af
generalforsamlingen udpegede stemmetællere. Stemmeberettiget er enhver der har været
medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Ethvert FVPO-medlem kan
stemme ved skriftlig fuldmagt for højst 3 stemmeberettigede. Posterne som
bestyrelsesmedlem og suppleant fordeles efter almindelig stemmeflerhed

6. Referat fra generalforsamlingen godkendes af dirigenten og formanden i forummet og kan
rekvireres af forummets medlemmer

§ 10 Ændring af vedtægterne
1. Ændring af værdigrundlag og formål kan finde sted når de er behandlet og vedtaget af en
enig, fuldtallig bestyrelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst to
måneders interval og herefter godkendt på en ordinær / ekstraordinær generalforsamling,
hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for ændringen.

2. Øvrige vedtægtsændringer kan ske på ordinær / ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for ændringen.

§ 11 Opløsning
1. Forummet kan kun opløses såfremt 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor efter
forslagets behandling på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

2. Ved forummets opløsning tilfalder dens midler, efter at en evt. gæld er betalt danske
foreninger med lignende formål som “Forum for Værdig Pleje og Omsorg.”

 

Medlemmernes siger:

“Min største motivation er at få input hvordan med åndelig omsorg.
Det er så frustrerende det meget markante fysiske og psykiske fokus –
hvordan kan man åbne op for at få åndelig omsorg i sygeplejen.”

Medlemmerne siger:

“Vi har brug for et fællesskab til at definere, hvad det vil sige at være kristen i sygeplejen her og udover verden.”

Medlemmerne siger:

“Overskriften, hvor stress og tro kobles, er spændende. Det er relevant i forhold til egne oplevelser og erfaringer, både på gode og dårlige dage. Frustrationer og kamp i tro, og også styrkes i troen. Der er meget at hente gennem det. ”At have Gud med på arbejde”.

Medlemmerne siger:

“Vi ikke står alene: vi er et helt fællesskab, ikke individualister.”