Forum for Værdig Pleje og Omsorg  er en interesseorganisation med fokus på sygepleje med mening  – for hele mennesket, og vi arbejder for  mere værdighed i sundhedsvæsnet for både patienter, pårørende og plejepersonale.

Vi er for alle plejegrupper i sundhedsvæsnet og andre, der deler vores visioner (støttemedlemmer), uafhængige af fagforeningsmæssige og politiske interesser og ikke tilknyttet nogen bestemt kirkelig retning. Vi er en del af et internationalt netværk, Nurses Christian Fellowship International. 

Vi tror på at

  • patienter og borgere skal mødes som hele mennesker for at kunne hele
  • alle mennesker er lige værdige og skal mødes med kærlighed
  • Sundhedsprofessionelle skal mødes som hele mennesker for at kunne yde helhedspleje
  • kristne værdier gør en afgørende forskel for at kunne yde helhedspleje

Læs mere her

Værdier – mission – vision

Værdier

FVPO bygger på et kristent livs- og menneskesyn og respekten for det enkelte menneskes unikke værdi og ukrænkelige værdighed, der kommer til udtryk gennem værdier som rummelighed, ligeværd, næstekærlighed og medmenneskelighed

 

Mission

FVPO arbejder for at omsætte det kristne livs- og menneskesyns værdier i praksis til mere værdighed og omsorg i den danske sundhedssektor.

Målet er at patienter, pårørende og professionelle oplever sig set, hørt og mødt som hele mennesker. Dette arbejder vi for gennem kompetenceudvikling af personalet og ved at være en værdibaseret stemme og et fagligt netværk.

 

Vision

FVPO er en faglig respekteret og efterspurgt aktør i arbejdet for en værdig pleje og omsorg for hele mennesket med særlig fokus på etik, åndelig omsorg og omsorg for omsorgsyderen.
FVPO er et stærkt fællesskab, fagligt netværk og en ressourcebank, hvor sundhedsprofessionelle kan søge viden og faglig sparring i eksistentielle, åndelige og etiske udfordringer.

 

 

PROJEKT OMSORG MED HOLDNING 2018

Projektet handler om sygepleje med mening  – for hele mennesket i en praksis, hvor meget  sundhedspersonale oplever en konflikt mellem den praksis, der forventes fra systemets side, og de behov, der bliver synlige i mødet med det enkelte menneske. Der er i dag stort fokus på det målbare og evidente og dermed har det umålelige, dét der lever i det menneskelige møde og relationerne, svært ved at finde legitimitet.

Projektets 3 særlige indsatsområder

UDDANNELSE I ÅNDELIG OMSORG

Vi tilbyder undervisning i åndelig omsorg til sundhedspersonale, sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler, gennem temadage, workshops, kurser, onlineundervisning, konferencer, oprettelse af vidensbank, netværksgrupper, samt tilbud om bachelor vejledning og sparring. Se yderligere info under ‘Vi tilbyder’

OMSORG FOR OMSORGSYDEREN

Vi  arbejder med at tilbyde livgivende pauser til sundhedspersonale forskellige steder i landet samt løbende tilbyde andre stessforebyggende aktiviteter – fx. ‘Bevar mig vel’ forløbet, meditative vandringer mv.
Se mere under fanen ‘vi tilbyder’

Det kristne menneskesyn

Vi vil tydeliggøre de kristne værdier generelt, samt på sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler gennem debatindlæg, konferencer/workshops, projekt-dating, udgivelse af småskrifter, samt YouTube-spots og andre netbaserede tiltag.

Der er brug for nogen, der kæmper for et menneskesyn, der har fokus på værdighed, åndelighed og det hele menneske. Medlemskabet giver mig mulighed for at tage dét alvorligt  og kæmpe sammen med andre.

Milka Koefoed-Jespersen

Sygeplejerskestuderende

Vores historie

Forum for Værdig Pleje og Omsorg blev stiftet 1958 under navnet Danske Hospitalers Kristne Kreds. I 1975 skiftede vi navn til Dansk Kristelig Sygeplejeforening, og året efter blev vi optaget som medlem af Nurses Christian Fellowship International.

Sommerkurser
 Fra 1969-1984 blev der holdt sommerlejre for unge piger, der overvejede at blive sygeplejersker – en slags erhvervsorientering i sygepleje på kristent grundlag.

Undervisning
 Åndelig omsorg for patienter har været en hjertesag for DKS gennem alle årene, både gennem undervisning på sygeplejeskoler og artikler i bl.a. Sygeplejersken. Desuden bidrog en arbejdsgruppe til, at åndelig omsorg blev indskrevet i bekendtgørelser for sygeplejerskeuddannelsen som obligatorisk undervisning. I en årrække holdt vi kurser i at undervise i åndelig omsorg.

Medlemsblad
 Fra starten i 1958 blev der udgivet et medlemsblad. Senere fik det navnet ”Forum for kristen sundheds- og sygepleje” og udkom fire gange årligt. Foruden nyhedsstof indeholdt det sygeplejefaglige artikler fra en kristen vinkel og studieoplæg. Af økonomiske grunde besluttede bestyrelsen i 2010 at indstille udgivelse af bladet og i stedet fokusere på elektroniske nyhedsbreve og et årligt årsskrift. Det sidste årsskrift blev udgivet i 2017. Siden da har vi satset på primært at levere nyhedsstoffet løbende og fremadrettet frem for bagudrettet, sådan som det sker med et årsskrift.

Hjemmeside om åndelig omsorg blev lanceret i 2012 www.aandeligomsorg.dk.

Ansatte:

1958-1973: Foreningen blev udelukkende drevet af frivillige – i de første år med Anny Rasmussen som leder, og fra 1964 med Bodhild Bollerud ved roret.

1973-1998: Grete Schärfe lønnes som rejsesekretær, først på fuld tid, senere på halv tid. Titlen blev også ændret undervejs til sygeplejekonsulent.

1998-2000: Birthe Kamp Nielsen, sygeplejefaglig medarbejder

2001-2016: Annette Langdahl, sygeplejefaglig konsulent

2017-2018: Jannie W. Pedersen, udviklingskonsulent

Fra 2018: Annette Langdahl ansættes som udviklingskonsulent og projektleder for det toårige projekt, “Omsorg med Holdning”. Samtidig ansættes Kamilla Jakobsen som kommunikationsmedarbejder i projektet.

Siden 2011 har foreningen lønnet en regnskabsmedarbejder på nogle få timer ugentligt.

Projekt Omsorg Med Holdning
I 2017 blev vi af Borgfonden bevilliget midler til et toårigt projekt, Omsorg Med Holdning.